Sub Centers

Faridabad - Dhyana Mandali

C-3, Central Green, NH-3, NIT

Mayapuri - Dhyana Mandali

C/o Sri Alok Mishra, 1-B, Vikrant Enclave, Mayapuri

Sahibabad - Dhyana Mandali

C/o Dr N. C. Kaushik, 11/214, Sector-3, Rajendra Nagar,